Korporacijske financije

Nositelj: Prof. dr. sc. Silvije Orsag

Cilj kolegija

Razumijevanje ekonomske vrijednosti i osnova financijskog rezoniranja. Stjecanje osnovnih znanja s područja financijskog menadžmenta. Stjecanje znanja o mjerenju rizika, funkciji cijene kapitala te o postupcima vrednovanja i upravljanja vrijednošću. Stjecanje temeljnih znanja o financijskoj efikasnosti investicijskih projekata i osnovnih metoda njihova vrednovanja. Razumijevanje tokova sredstava u poslovnim procesima i međuovisnost upravljanja sredstvima i načina njihova financiranja. Razumijevanja temeljnih zakonomjernosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Primijeniti stečena znanja na području vremenske vrijednosti novca za kvantifikaciju financijskih posljedica različitih tokova akcija. Identificirati utjecaj problema agenata na stvaranje vrijednosti za dioničare. Usporediti ključna profitno rizična obilježja financijskih i realnih investicija. Analizirati profitno rizična obilježja financijskih investicija.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Kombinirati teorijska znanja potrebna za razumijevanje korištenja financijskih instrumenata za financiranje poslovanja poduzeća. Prepoznati troškove pojedinih komponenti kapitala poduzeća i njihov utjecaj na ukupni trošak kapitala. Kritički preispitivati temeljne metode budžetiranja kapitala.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Primijeniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti financijskog menadžmenta.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Primijeniti izračun vremenske vrijednosti novca na različite modele novčanh tokova. Izračunati osnovne mjere rizika. Primijeniti osnovne modele vrednovanja obveznica. Primijeniti osnovne modele vrednovanja običnih i preferencijalnih dionica. Izračunati razdoblje povrata, čistu sadašnju vrijednost i internu stopu prinosa. Primijeniti osnovne kriterije financijskog odlučivanja za ocjenu učinkovitosti investicijskih projekata. Izračunati osnovne financijske pokazatelje

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Primijeniti brojna praktična znanja u argumentaciji izbora instrumenata financiranja. Primijeniti praktična znanja u argumentaciji prihvaćanja, odnosno odbacivanja investicijskih projekata. Prezentirati odluke o prihvaćanju investicijskih projekata.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada na području financijskog menadžmenta