Računovodstvo i revizija financijskih institucija

Nositelji: Prof. dr. sc. Danimir Gulin i Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cilj kolegija

Temeljni cilj ovog kolegija je upoznati studente s teoretskim, metodološkim, regulatornim i praktičnim okvirom računovodstva i revizije financijskih institucija. U okviru ovog kolegija analiziraju se i obrađuju računovodstveni standardi koji se bave financijskim instrumentima i poslovnim kombinacijama pri čemu se naglasak daje na financijske institucije. Studenti stječu znanja o vrstama financijskih instrumenata i njihovim obilježjima, te se prezentira njihov računovodstveni tretman, kao i znanja o konsolidiranim financijskim izvještajima i postupcima izrade konsolidiranih financijskih izvještaja. Studenti će se također upoznati s procesom revizije financijskih izvještaja, pri čemu će ponovno naglasak biti na specifičnostima financijskih institucija kao subjektima od javnog interesa. Prezentirat će se prednosti i nedostaci pojedinih metoda prikupljanja revizijskih dokaza te ilustrirati kako se analitički postupci mogu koristiti kao upozoravajući signali na postojanje prijevara u financijskim izvještajima.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Identificirati vrste financijskih instrumenata i analizirati obilježja pojedine vrste financijskih instrumenata. Identificirati vrste poslovnih kombinacija i izabrati računovodstveni okvir za tretman poslovnih spajanja i konsolidaciju financijskih izvještaja. Povezati temeljne revizijske koncepte kroz upoznavanje međuovisnosti između značajnosti, revizijskih rizika i potrebnih revizijskih dokaza.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Interpretirati i primijeniti regulatorni okvir za računovodstveno evidentiranje i prezentiranje financijskih instrumenata. Usporediti i kritički ocijeniti modele vrednovanja financijskih instrumenata. Identificirati poslovne modele za upravljanje financijskom imovinom poslovnog subjekta. Primijeniti i obrazložiti učinke primjene računovodstvenih metoda poslovnih kombinacija. Identificirati značaj i korisnost konsolidiranih financijskih izvještaja za korisnike financijskih izvještaja. Upotrijebiti stečena znanja o financijskom izvještavanju financijskih institucija u svrhu prepoznavanja izazova u obavljanju revizije financijskih institucija, s obzirom na vrste imovine, izvora imovine te načina ostvarivanja prihoda i rashoda.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Obrazložiti klasifikaciju ulaganja u odgovarajuću kategoriju financijske imovine. Prikazati i obrazložiti razliku računovodstvenog tretmana pojedinih kategorija financijske imovine i financijskih obveza. Prikazati računovodstveni tretman vlasničkih instrumenata. Primijeniti relevantan standard financijskog izvještavanja za evidentiranje poslovnih spajanja. Izmjeriti i utvrditi naknadu za stjecanje subjekta. Prepoznati i opisati prednosti i nedostatke različitih metoda prikupljanja revizijskih dokaza. Odabrati primjerene metode prikupljanja revizijskih dokaza za ostvarivanje revizijskih ciljeva na području financijskih instrumenata.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Prikazati, ilustrirati i primijeniti metode vrednovanja financijskih instrumenata i analizirati njihov utjecaj na financijski položaj i uspješnost poslovanja poslovnih subjekata. Ilustrirati primjenu računovodstvenih metoda poslovnih kombinacija. Napraviti konsolidirane financijske izvještaje. Primijeniti analitičke postupke u svojstvu upozoravajućih signala na pogreške i prijevare u financijskim izvještajima na stvarnim primjerima iz prakse.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Pokazati analitičko i kritičko razmišljanje te argumentirano iznošenje stavova prilikom analize slučajeva prijevarnog financijskog izvještavanja.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada na području rješavanja problema vezanih uz implementaciju standarda o financijskim instrumentima i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja.